Skip to content

YLJA 3/2017: Verkkosaaren jätekenttä

3) Velvoitteen asettaminen tontin siistimiseksi, Vanha tapanilantie 59 A

Kaupungin vastuulla on alueensa siisteyden ylläpitäminen. Ympäristö- ja lupajaosto on asian valvova elin Helsingissä.

Kyseessä olevan tontin pihamaa on sekalaisten roskien peitossa. Ympäristö- ja lupajaosto asettaa 5000 euron uhkasakon ja lisäksi 1000 euron lisäsakon jokaiselta viivästyskuukaudelta, jotta tontti siivottaisiin kolmen kuukauden sisällä uhkasakon asettamisesta.

Kokouksessa keskusteltiin siitä, millä taholla tai viranhaltijalla tulisi olla tehtävä tehdä rikosilmoitus MRL:n ja ympäristönsuojelulain toteutumisen valvonnassa.

4) Oikaisuvaatimukset pientalon muutoslupapäätöksestä, Karunantie 4 B

Pientalolle on myönnetty rakennuslupa ja rakennus on rakennettu. Naapurit ovat valittaneet jälkikäteen rakennuksen ulkoasusta. Rakennustyön aikana on poikettu rakennusluvasta pienissä määrin. Ympäristö- ja lupajaosto toteaa, että poikkeamiset ovat olleet pikemminkin naapureita hyödyttäviä poikkeamia alkuperäisestä luvasta, ml. rakennuksen korkeuden laskeminen 0,5 metrillä.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää hylätä Asunto Oy Helsingin Karunankartanon pyynnön katselmuksen järjestämisestä rakennuspaikalla, koska asia on ratkaistavissa asiakirjojen perusteella.

5) Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle toimenpidelupaa koskevasta valituksesta 

Kasvihuone pientalon viereen, luvitettu. Naapuri valitti hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus totesi rakennusluvasta puuttuvan kerrosalalaskelma. Kaupunki teki kerrosalalaskelmallisen uuden toimenpidelupapäätöksen.

Pienissä ja kevytrakenteisissa rakennelmissa ei katsota kyseessä olevan rakennus. Rakennelmassa ei katsota olevan kerrosalaa. Rakennelmat käsitellään toimenpidelupa-asioina, kun rakennukset taas rakennuslupa-asioina.

6) Uhkasakon tuomitseminen Sorters Finland Oy:lle

Ympäristö- ja lupajaosto on ympäristönsuojeluviranomainen. YLn mukaaan on olemassa erilaisia lupanimisiä lupa-asioita sekä ilmoitusratkaisunimisiä lupa-asioita. Ympäristölupa- ja valvontaviranomaisena YLJA käsittelee mm. tilapäisiä ympäristöasioita kuten tilapäisiä meluasioita. Jätteenkäsittely on ympäristöluvanvaraista toimintaa.

Verkkosaaressa toimii Sorters Finland Oy, jolla on aidattu rakennuspurkujätteen jätteenkäsittelyalue, n. puolen hehtaarin kokoinen. Aidatulla siirtokuorma-alueella luvan mukaan pinottu jäte ei saa ylittää kolmemetrisen aidan korkeutta. Jätekentällä jätekasat kuitenkin ovat ylittäneet tämän korkeusrajan. Jätettä on vähintään kolminkertainen määrä ympäristöluvan sallimaan määrään nähden. Jaosto tutustui valokuvamateriaaliin jätekentältä. Kuvamateriaalin perusteella alue vaikuttaisi luvattomalta kaatopaikalta.

Alueella ei vaikuteta säilytettävän ympäristövaarallista jätettä. 31.7. mennessä Sorters Finland tuomittiin korjaamaan poikkeamansa ympäristöluvasta. 1.8. paikalla on suoritettu tarkastus ja yritystä on kuultu 7.8.2017. Kuulemisessa ei ole esitetty mitään selityksiä luvasta poikkeamiselle.

Koska todistusaineiston mukaan Sorters Finland Oy (ent. SortIt) ei ole toteuttanut ympäristöluvan mukaisia velvoitteitaan uhkasakosta riippumatta, YLJA tuomitsee 30 000 euron uhkasakon maksuun.

YLJA päätti esityksen mukaan. Asiaan palattaneen myöhemmin syksyllä.

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa