Skip to content

YLJA 2/2017: Postilaatikoita, veden laatu ja juridista luotaamista

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toinen kokous.

3) Lausunto postilaatikon sijaintimääräyksen valituksesta hallinto-oikeudelle

Rakennuslautakunnan perintöä. Suomen valtio on antanut kunnille tehtävän päättää postilaatikoiden paikoista. Rakennuslautakunta on ryhmitellyt talojen postilaatikot yhteen ja yksi asukas on kieltäytynyt siirtämästä postilaatikkoaan osoitettuun ryhmitelmään.

Postinsaaja (asukas) on valituksessaan tulkinnut, että kunnan osoittamalle postilaatikkoriville ei saisi laillisesti tehdä jakelua, koska postinsaaja on tulkinnut pysäköintikieltomerkin kieltävän postiauton pysäyttämisen postilaatikkorivin eteen. Merkki ei kuitenkaan kiellä pysäyttämistä.

4) Postilaatikon paikan määrääminen Sapilastie 10

Postilaatikon paikka määrätään Sapilastie 9:n eteen, jotta minimoitaisiin postin hakemisesta aiheutuvat ajoteiden ylitykset. Perusteluna liikenneturvallisuus

5) Lausunto hallinto-oikeudelle kaupungin valituksesta 

Toimistopäällikön päätöksellä Helsingin kaupunki on puoleksi vuodeksi vuokrannut Pohjola Rakennys Oy Infralle alueen maamassojen varastointikentäksi siten, että vuokralaisen tulisi hakea toiminnalle toimenpidelupa. Vuokrasopimuksessa ei ole kuitenkaan valtuutettu vuokralaista hakemaan tätä toimenpidelupaa, eikä rakennusvalvonta ole ottanut hakemusta käsittelyyn ilman maanomistajan (kaupungin) valtakirjaa.

MaRa-lain mukaan toimenpidelupahakemuksen täytyy olla kaavan mukainen. Valtuusto on vahvistanut asemakaavassa alueen puistoksi eikä vuokrasopimuksen mukaista käyttötarkoitusta varten lupaa näin ollen voitaisi myöntää. Helsingin kaupunki on valittanut rakennuslautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen, jotta saataisiin selvyys siihen, voiko kaupunki lyhyen vuokrasopimuksen tekemällä käytännössä vapauttaa itsensä MaRan mukaisten päätösten ja säännösten noudattamisesta; käytännössä voiko kaupunki siis lyhytaikaisesti vuokrata maata asemakaavan vastaiseen käyttöön.

Virkamiehistöltä ei saatu täyttä selvyyttä siitä, miten tällainen vuokrauspäätös on päässyt tapahtumaan.

Kaavakysymys on juridisesti erittäin mielenkiintoinen. Pyysin esittelijältä, että jaostolle esitettäisiin selonteko, kun hallinto-oikeus antaa asiasta päätöksen. Päätös vaikuttanee mielenkiintoisesti MaRa-laintulkintaan.

6) Vantaanjoen vedenlaatu 2014-2016

Maataloudesta peräisin oleva kuormitus näkyy Vantaanjoessa ja Vantaanjoki muodostaa suurimman ympäristökuorman Helsingin vesistöille. Vantaanjoen vedenlaatu on parantunut. Virkamiehistö suhtautuu optimistisesti vedenlaatun paranemiseen ja edistystä on tapahtunut ravinne- ja fosforipäästöjen suhteen.

[Liitteenä raportti]

7) Lausunto Sipoon kunnalle toiminta-alueluonnoksesta Sipoon vesihuoltolaitoksille

Sipoon kunta laajentaa vesihuoltoinfransa toiminta-aluerajausta koskettamaan alueita, jotka ovat olleet rajauksen ulkopuolella. Helsingin Sipoolta otettujen alueiden kunnallistekninen infravastuu siirtyy Sipoolta Helsingin kaupungille.

8) Luonnonmuistomerkin rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen: Pihlajiston vaahtera

Ympäristölautakunta suojeli 1997 Helsingin pihlajistossa sijaitsevan vaahteran. Vaahtera kuitenkin vaurioitui myrskyssä 1-2.7.2017 ja vaahterasta on poistettu vaaroja aiheuttavia osia.. Ympäristö- ja lupajaosto todennee näiden osien poistamisen perustelluksi poikkeamiseksi (poistotyö on jo tehty).

9) Lausunto KH:lle vesijohtoveden magnesiumpitoisuutta koskevasta valtuustoaloitteesta

Terve Helsinki- valtuustoryhmän aloitteessa vaadittiin talousveden magnesiumpitoisuuden nostamista. Jaosto toteaa, että magnesiumpitoisuuden nostaminen yli 31-kertaiseksi lisäisi putkisto- ja prosessiongelmia ja saattaisi aiheuttaa ongelmia bakteerikasvustojen kanssa putkissa. Lisäksi suomalaiset saavat tarvitsemansa magnesiumin jo ravinnostaan. Jaosto ei suosittele jatkotoimenpiteitä aloitteen pohjalta.

Esittelijän mukaan Suomessa ei ole tapana lisätä kotitalousveteen mitään, vaan pikemminkin poistaa siitä epätoivottuja pitoisuuksia. Kuopiossa on joskus ollut kokeilu fluorin lisäämisen kanssa, mutta siitä luovuttiin ajan mittaan.

META

Johtamisjärjelmän muutoksesta johtuvat siirtymäajan rakennuslupapäätökset

Kaupungin päätöksenteossa oli huoli siitä, että johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä rakennuslupien myöntäminen pysähtyisi liian pitkäksi aikaa. RKV teki esityksen kanslialle, että lupien myöntäminen delegoidaan rakennusvalvontapäällikölle elokuun loppuun asti. Johtamisen jaosto päätti näin.

1.9. kokoontuvaan jaostoon pyydettiin lista rakennusvalvontapäällikön tekemistä rakennuslupapäätöksistä siirtymäajalta.

Otto-oikeusasiat

Johtamisen jaosto on päättänyt delegoida kaupunkiympäristölautakunnan toimivallan useissa asioissa virkamiehille 1.6.2017-31.5.2018. Näin ollen ympäristö- ja lupajaostolla ei ole otto-oikeutta lukuisiin toimivaltansa asioihin.

Published inpolitiikkaYleinenympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa