Skip to content

YLJA 1/2017

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

5) Lausunto Helsingin hallinto-oikeudell  omakotitalon ja talousrakennuksen purkamisluvasta tehdystä valituksesta

Omakotitalolle on annettu purkamislupa ja kuntalainen on valittanut päätöksestä.  Virasto lausuu

6) Uhkasakkojen tuomitseminen ja velvoitteiden uusiminen

Arvokkaalla tontilla rakennustyö on jäänyt tontilla kesken.

Jaosto tuomitsee rakennuttajan maksamaan rakennustöiden loppuunsaattamiseksi asetetun velvoitteen laiminlyönnin vuoksi lisää sakkoja maksuun. Ympäristö- ja lupajaosto päätää tehdä poliisille esitutkintapyynnön maankäyttö- ja rakennuslain ja hallinto-oikeuden päätöksen noudattamatta jättämisestä.

7) Selvitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle pientalon kantavan rakenteen muuttamista koskevassa lupa-asiassa

Tontti 28261/8 on paritalo, jonka osakkeenomistajat ovat riitaantuneet keskenään. Ympäristö- ja luapajaosto toteaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle, ettei rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä ole päättää siitä, onko yhtiön hallitus toimniut päätöstä tehdessään asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.

8) Hotellirakentamisen rakentamislupa

Esityksen mukaan.

9) Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2016

Helsingin jätevedenpuhdistus on hyvällä tolallaan erityisesti typen talteenoton suhteen. Jätevedenpuhdistus suoriutuu ympäristöviranomaisten asettamia tavoitteita huomattavasti paremmin. Typen talteenoton parantaminen edellyttäisi merkittävää lisäsähkönkulutusta. Fosforin poistaminen lietteestä on teknisesti haastavaa ja edellyttäisi kallista kemiallista käsittelyä. Fosforin talteenotto olisi sinänsä mielenkiintoista, että siitä on markkinoilla tuotteena pulaa.

10) Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kaivohuoneen melusta

Ympäristölautakunnan kannalla. Asia siirtyi jälkivalvontaan, eli oikeuden päätöksiä noudatetaan.

11) Tupakansavuhaitta

Haittaa ei voitu todeta, joten asukas halusi valituskelpoisen viranomaispäätöksen asian. Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta oikeudet puolsivat ympäristölautakunnan kantaa.

Taloyhtiö voi hakea tupakointikieltoa pihoille ja parvekkeille ympäristö- ja lupajaostolta.

12) Uhkasakon asettaminen Sorters Finland Oy:lle

Jaosto toteaa jätteenkäsittelyaseman ympäristölupamääräysten vastaisesta toiminnasta, että Sorters Finland toiminnassaan on ylittänyt toistuvasti varastoitavan jätteen enmmäismäärän (300 tonnia). Jaosto määrää uhkasakon ja velvoittaa yritykse

Published inpolitiikkaympäristö- ja lupajaosto

Be First to Comment

Vastaa