Skip to content

Työhyvinvointi Helsingin kaupungilla

Meille johtokunnassa esiteltiin Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten Kunta10-kyselyn tuloksia. Seassa on mielenkiintoisia havaintoja Helsingin kaupunkikonsernista. Tässä lyhyt yhteenveto.

  • Huomionarvoista on, että Helsingin kaupunkia ei pidetä hyvänä työnantajana. Tämä pätee ylipäätään kuntasektoriin, ja sen syitä tulisi tunnistaa ja korjata paremmin. Asiaan vaikuttanee se, että kuntatyöntekijöillä ei juuri ole urakehitysmahdollisuuksia, koska toiminnan luonne on erilainen kuin yksityisellä sektorilla. Lisäksi kuntien työntekijöillä on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihinsa. Kunnat ovat työnantajina erittäin hitaita uudistumaan ja jäykkiä käännöksissään.
  • Maakunnissa kuntien työntekijät kokevat selvästi enemmän työpaikkakiusaamista kuin Helsingissä, vaikka kuntasektorilla työpaikkakiusaaminen onkin selvästi yleisempää ylipäätään kuin yksityisellä sektorilla.
  • Parhaat työpaikkailmapiirit mitattiin opetusvirastolla, varhaiskasvatuksessa, kaupunginkirjastolla, nuorisoasiainkeskuksella ja kaupunginkanslialla, kaupunkisuunnitteluvirastolla ja pelastuslaitoksella.
  • Keskimäärin kehityskeskusteluja ei koettu hyödyllisiksi.
  • Opetusviraston työntekijät eivät koe voivansa vaikuttaa työaikoihinsa. He kokivat myös olevansa työpaineiden alla. Sen sijaan opettajat kokivat, että heillä on paljon sananvaltaa työnsä muotoon. Opettajista 40% koki kokeneensa väkivaltaa työssään. Vastaava prosentti on pelastuslaitoksessa, sosiaali- ja terveysvirastossa sekä varhaiskasvatusvirastolla.
  • Auttaminen ja huomaavaisuus työympäristössä koettiin parhaiksi varhaiskasvatuksessa ja nuorisoasiainkeskuksella. Innovatiivisuudessa mukaan joukkoon nousi opetusvirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto.
  • Pelastuslaitoksessa koettiin päätökset epäoikeudenmukaisiksi.
  • Kolmanneksi eniten HKL:ssä haluttiin jatkaa omassa työssä vaikka olisi vaihtoehto. Lisäksi HKL:n työntekijät olisivat keskimäärin erittäin valmiita suosittelemaan HKL:ää työnantajana.
Published inpolitiikka

Be First to Comment

Vastaa