Skip to content

Periaatteita, joista voin olla ylpeä

Vihreän liiton puoluekokous 19.–20.5. päätti pitkän väännön jälkeen periaateohjelmansa seuraavalle kahdeksalle vuodelle. Periaateohjelma on mahdollisimman suureen konsensukseen perustuva alusta, jonka pohjalta vihreää politiikkaa tehdään. Samasta syystä se ei ole erityisen raflaava. Koen silti, että se heijastaa artikkeleissani kuvaamaani arvomaailmaa hyvin. Voin olla ylpeä tästä periaateohjelmasta.

”Haluamme poistaa kurjuuden, saavuttaa todellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, antaa kaikille vapauden elää omana itsenään. Haluamme antaa ihmisten päättää itse, lopettaa korruption, sallia mielipiteiden kirjon.”

Käyn tässä (valitettavan pitkässä) tekstissä lyhyesti läpi mielenkiintoisiksi ja uudistaviksi kokemiani kohtia ohjelmasta. Laiska lukija voi silmäillä sitaattien ohi. Keskeisiä teemoja poiminnoissani ovat sosiaaliliberalismi, avoimuus, ydinvoima, vapaus, tasa-arvo ja julkisen talouden sukupolvivastuu.

Seuraavat lainaukset kursiivilla ovat vapaasti järjestelemiäni lyhennettyjä otteita 11-sivuisesta periaateohjelmasta. Muu teksti on omaa kommenttiani sisältöön.

Demokratia 

Vallan on oltava sekä helposti kritisoitavaa että kumottavaa. Yhteiskunnallinen osallistuminen ei saa olla vaikeaa tai tuntua turhalta.

Joudumme usein huomaamaan, että nykyinen valtiomuotomme on irvikuva edustuksellisen demokratian ihanteista. Politiikan tulee olla läpinäkyvää ja osallistavaa.

Kansalaisten oikeudet turvataan parhaiten, kun päättäjät voidaan vaihtaa parempiin reiluissa vaaleissa. Suoraa demokratiaa, kuten kansalaisaloitteita ja kansan-äänestyksiä, tarvitaan tukemaan edustuksellista demokratiaa ja palauttamaan luottamusta politiikkaan.

Demokratian kasautuminen pienen eliitin käsiin rappeuttaa politiikan uskottavuutta. Vaalijärjestelmän ei tule suosia suuria.

Sananvapaus takaa sen, että valtaa pitäviä voi kritisoida vapaasti. Vapautta kunnioittavassa yhteiskunnassa on sanomisen ja loukkaantumisen vapaus, ei vaientamisen kulttuuria. Vihreät tähtää avoimeen keskusteluun, jossa kaikkia osapuolia kuunnellaan. Kiellettyjä aiheita ei ole.
Jos olemme väärässä, haluamme tietää miten.

Tunteita herättävät asiat ovat aina keskustelun arvoisia. Ilman keskustelua syntyy ennakkoluuloja, segregaatiota ja eriarvoistumista. Tärkeintä on hyvä lopputulos.

Vapaus

Ihmisillä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan eivät rajoita toisen oikeutta samaan tai vahingoita eläimiä tai ympäristöä. Puolustamme ihmisten perusvapauksia – myös silloin, kun olemme jonkun kanssa eri mieltä. Todellinen vapaus vaatii rinnalleen tukea: tietoa vaihtoehdoista,koulutusta, jonka turvin tehdä punnittuja valintoja, ja taloudellista turvaa, jotta ihminen ei juutu valinnanmahdollisuudet riistävään köyhyyteen.

Vapaus ei voi olla vapautta riistää se muilta. Kukaan ei ole aidosti vapaa, jos henkensä pitimiksi joutuu suostumaan epäinhimmilliseen kohteluun.

Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa ja sitä koskeviin päätöksiin.
Ihmisellä on oikeus paitsi hyvään elämään, myös hyvään kuolemaan, tarvittaessa hyvän saattohoidon turvin tai halutessaan viime kädessä avustettuna.

Minä koen ihmisoikeudekseni sen, että saan kuolla arvokkaasti ilman turhaa kärsimystä. Oikeus määrätä omasta elämästäni ja kärsimyksestäni on ultimaattinen vapaus. Timo Soini ja Päivi Räsänen ovat etukärjessä riistämässä ihmisiltä tämän vapauden.

Avoimuus

Ajamme lisää avoimuutta päätöksentekoon kaikkialla, missä toimimme – niin eduskunnan valiokunnissa, kunnanvaltuustoissa kuin Euroopan unionissa.
Järjestöt, kunnat, kuntayhtymät, valtiot, valtioiden väliset järjestöt ja valtioiden liitot on demokratisoitava.

Demokratia ei voi toimia jos kansa ei tiedä mitä äänestää, tai voi äänestää.

Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa uudenlaisen radikaalin avoimuuden, jossa julkisesti tuotettu tieto tarjotaan helposti kaikkien saataville. Tiedon jakaminen tarjoaa ihmisille tavan osallistua ja yrityksille uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Siksi valtion ja kuntien tuottamien tietojen tulee olla kansalaisten vapaasti käytettävissä.

Jos valtio on yhtäkuin kansa, tulee valtion tuottaman olla kansan käytössä. Demokratia ei voi toimia jos kansa on läpivalaistua ja vallankäyttö salaista.

Ympäristövastuu ja eettisyys

Geenimuunteluun perustuvaa tuontantoa ei tule Suomessa sallia ilman perusteellisia tutkimuksia ja vaikutusten arviointia.

Vaikken ole vakuuttunut GMO-pelon perusteista, pidän erittäin ongelmallisena jos Monsanton kaltaiset GMO-yritykset pääsevät monopolisoimaan maanviljelyn.

Aiheuttajan on maksettava ympäristön tuhoamisesta täydet kustannukset, ja niiden pitää näkyä kaikkien tuotteiden hinnoissa.

Valtion ei tule missään tapauksissa sosialisoida tai subventoida ympäristötuhojen kustannuksia, niinkuin on käynyt mm. BP Oil -katastrofissa ja Talvivaaran kaivostoiminnassa. Se on suoraa tulonsiirtoa kestämättömälle toiminnalle.

Energia

Energiatalouden pitää perustua huippuunsa vietyyn tehokkuuteen ja ympäristöystävälliseen, uusiutuvaan energiaan. Kannatamme ydinvoimasta luopumista niin pian kuin mahdollista. Ydinvoimasta luopuminen ei kuitenkaan saa lisätä hiilidioksidipäästöjä.

Tähän muotoiluun olen erittäin tyytyväinen. Kts. artikkelini ”Hiilivoima on päivittäinen Fukushima”. Japanissa ydinvoiman alasajo korvattiin öljyvoimaloilla.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Vihreät haluaa maailmasta ja Suomesta tasa-arvoisen paikan kaikille sukupuolille. Vihreiden tavoitteena on kaikille reilumpi yhteiskunta, jossa ei ole sukupuoleen liittyviä ennakko-odotuksia. Julkisen vallan on tunnistettava sukupuolten moninaisuus ja turvattava sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeudet.

Heteronormatiivinen sukupuolikäsitys on virheellisen yksinkertaistava kuva yksilöstä. Se haittaa paitsi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä myös heteroa sukupuolienemmistöä.

..esimerkiksi niin vanhempainvapaa kuin asevelvollisuuskin on uudistettava sukupuolia tasa-arvoisesti kohtelevalla tavalla.

Tämän tärkeyttä ei tulisi edes joutua selittämään.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jota on ehkäistävä ja johon on puututtava.

Petyin siihen, että Vihreät Naiset muotoilivat asian näin, sen sijaan että oltaisiin puhuttu sukupuolittuneesta väkivallasta, joka koskettaa eri muodoissa kaikkia sukupuolia.

Maailmankatsomukset ja uskonnot

Vihreät kunnioittaa uskonnonvapautta ja haluaa, että kaikkia maailmankatsomuksia kohdellaan tasa-arvoisesti. Erilaisilla maailmankatsomuksellisilla yhteisöillä tulee olla
yhdenvertainen asema suhteessa valtioon.

Paras tapa taata tämä yhdenvertaisuus on tehdä ero valtioon.

Sosiaalinen vastuu

Talouden on autettava poistamaan köyhyys ja kaventamaan tuloeroja sekä tarjottava kaikille reilumahdollisuus vaurastua. Varallisuuserojen pienuus hyödyttää lopulta kaikkia. Rikkaat eivät tarvitse ympärilleen piikkilankaa ja kaikkialla on turvallista liikkua.

Takaamalla vapaus kurjuudesta ja epätoivosta tuloeroista tulee vähemmän skismaa.

Valtio ei voi taata kenenkään onnellisuutta mutta se voi tarjota onnen rakennuspalikoita. Esimerkiksi vakaa yhteiskunta, terveys, ihmissuhteet, riittävä lepo sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ovat keskimäärin onnellisuutta lisääviä asioita. Eriarvoistumisessa ja syrjäytymisessä kartutamme sosiaalista velkaa, joka erääntyy maksettavaksi tulevina vuosikymmeninä.

Vakaus ja turva ovat investointeja tulevaisuuteen. Tämän huomiotta jättäminen on arpajaispeliä valtiontaloudella.

Hyvä oikeudenmukaisuuden mittari on se, kuinka hyvin yhteiskunnan heikointa jäsentä kohdellaan. Oikeudenmukainen valtio turvaa hyvän elämän edellytykset kaikille ja kaikissa elämäntilanteissa. Jokainen meistä voi joskus olla heikko.

Työ ja talous

Yhteiskunta tarvitsee työtä ja vapaata yrittäjyyttä rahoittaakseen hyvinvointivaltion moninaiset kustannukset.
Työn pitää olla kaikille kannattavaa ja siitä pitää saada reilu korvaus.

Kukaan ei saa jäädä väliinputoajaksi tuloja ja sosiaaliturvaa yhteen sovittaessaan. Sosiaaliturvaviidakko tulee korvata..perustulolla. Se antaa turvaa niin pätkätyöläisille, osatyökykyisille, pienituloisille kuin yrittäjillekin.

Markkinatalous toimii vain, jos sen jäsenet voivat tehdä valintoja.

Emme halua yhteiskuntaa, jossa ensin tulleet viettävät kulutusjuhlaa ja jättävät laskun jälkeensä tuleville. Esimerkiksi väestön ikääntymiseen on vastattava tavalla, joka ei ole kohtuuton millekään ikäryhmälle. Velkaa on oikeudenmukaista ottaa vain, jos se hyödyttää myös niitä ihmisiä, jotka joutuvat aikanaan maksamaan velan takaisin.

Nuorten, pienten ikäluokkien niskaan ei voi kaataa suurten ikäluokkien elättämisvastuuta ilman kohtuullistamista. Numerot eivät vain sovi yhteen.

Julkisen vallan tulee tarjota vapaata tilaa, jossa tavata ystäviä ja harrastaa, sekä tukea kulttuuria, joka mahdollistaa sekä itsensä toteuttamisen että taiteesta nauttimisen.

Tällä hetkellä vapaasti käytettävä julkinen tila kaupungeissa on häviävä luonnonvara, joka karsitaan maksullisen tilan tieltä. Kokoontumispaikat ovat pakollinen osa demokratiaa.

Suosittelen lukemaan koko periaateohjelman, sillä tämä artikkelini on varsin suppea otos. [PDF] 

PS: Tämä kohta todennäköisesti miellyttää NWO:n ja chemtrailien ystäviä:

Haluamme globaaleja päätöksentekoelimiä, joilla on todellista valtaa. Ilmastonmuutoksen kaltaiset maailmanlaajuiset ongelmat on välttämätöntä ratkaista yhdessä. Tiivis globaali yhteistyö on myös tehokas keino puuttua kansallisiin ja kansainvälisiin konflikteihin ja siten edistää rauhaa maailmanlaajuisesti.

Published inpolitiikka

Be First to Comment

Vastaa